Tomáš I. Fénix

biozemědělec

Pravice

Vystudoval jsem politologii a teologii v Praze,  Erfurtu a Vídni, ale již devět let žiji na východním Znojemsku, nejprve  v Šanově a později v Pravicích. Pracoval jsem jako učitel a věnoval se česko-německým vztahům. Později jsme s Robertem Zahrlem založili ekologický statek Ochsen, který zahrnuje ca 50 hektarů vysokokmenných ovocných sadů, vinohradů, luk, lesů a mokřadů. Chováme také hejno slepic  a stádečko koz. Společně s Jihomoravským krajem pečujeme o lužní lesy v Přírodní památce Travní dvůr, kde odstraňujeme invazní rostliny, obnovujeme tradiční prutodárné vrby řezem na hlavu a vracíme tamní krajinu do jejího přirozenějšího tvaru. Lépe tak zadržuje vodu a slouží jako hájemství nejrůznějších ohrožených živočichů. Žijeme na pravickém  klasicistním majeru, který slouží nejen jako centrum hospodářství, ale i jako kulturní a setkávací prostor. Zdevastovaný památkově chráněný areál postupně  opravujeme v souladu s původní architekturou i dnešními nároky na  udržitelný provoz budov.


Věnuji se dlouhodobě zemědělské  politice a udržitelnému hospodaření v Česku i celé Evropské unii. V  letech 2015-2017 jsem byl českým zástupcem v Evropské radě mladých  zemědělců (CEJA), kterou jsem v následujících dvou letech jako první  viceprezident spoluvedl a jejím prostřednictvím usiloval o odpovědnější  zemědělské hospodaření v Evropě. V poradních orgánech  Evropské komise (CDG, EIP-AGRI) jsem se podílel na opětovném zavedení  povinného zastropování zemědělských dotací a jejich podmínění zlepšováním environmentálních a sociálních dopadů  v chudších  evropských regionech do návrhu Evropské komise na reformu Společné  zemědělské politiky Evropské unie (SZP). Angažuji se rovněž v  iniciativách na podporu lokálních (eatoriginal.eu) a zdravých (https://fit4food2030.eu/fit4food2030-advisory-board/)  potravin a hodnotově orientované obchodní politiky. Poslední rok  pracuji rovněž jako člen Pracovní skupiny pro cirkulární ekonomiku Komise hlavního města Prahy pro udržitelnou energii a klima, kde se  věnuji odpovědnějšímu nakládání s bioodpady a zemědělskou půdou. Za své působení jsem byl  v roce 2019 vybrán think-tankem Friends of Europe mezi nejvlivnější  mladé Evropany – European Young Leaders (https://www.friendsofeurope.org/initiatives/european-young-leaders?person-eyl=32#meet).


V  posledních čtyřech letech jsem byl členem Komise pro meziregionální  vztahy, poradního orgánu Rady Jihomoravského kraje. Prosadil jsem větší  orientaci našeho kraje na nejbližší sousedy, hlavně rozvíjení spolupráce  s Rakouskem, které zejména Znojemsko a Břeclavsko velmi potřebují. Podařilo se mi přesvědčit vedení kraje, aby podpořilo projekt TRANSREGIO, obnovu železničního spojení mezi Brnem a Vídní přes Moravský  Krumlov a Hrušovany nad Jevišovkou.


Jsem členem  předsednictva TOP 09 v našem kraji a celostranických odborných týmů pro životní prostředí a zemědělství. Zemědělské politice v EU se opět věnuji od června jako zástupce našich soukromých sedláků (ASZ) u evropské  zemědělské střechové organizace COPA-COGECA.


V naší  dědině vedu Okrašlovací spolek Pravice, který aždoročně pořádá  dobrovolnický pobyt na našem statku. Dobrovolníci z celého světa pak  obnovují místní památky a mj. čistí část hřbitova s hroby našich německy mluvících krajanů od náletových dřevin.


V  zastupitelstvu Jihomoravského kraje se chci věnovat tomu, co umím, tedy  vyjednávání lepší  péče o krajinu, aby z ní měli užitek zemědělci i  spotřebitelé, ochránci přírody i turisté, včely i motýli. Zároveň mi  leží na srdci úzká spolupráce se sousedícím Dolním Rakouskem, ať jde o  výuku češtiny a němčiny na obou stranách hranice, lepší spolupráci mezi  obcemi nejen v době pandemie, dokončení obnovy železničního spojení mezi  Hevlínem a Lávou nad Dyjí, ale i posílení kulturní výměny a místní  turistiky. Protože jižní Morava si to zaslouží!

zadavatel: Spolu pro Moravu   zpracovatel: Burian Produkt, s.r.o.